Kalendarz aktualności
grudzień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

PODATKI – PRZYKRY CZY OBYWATELSKI OBOWIĄZEK?  

18 gru PODATKI – PRZYKRY CZY OBYWATELSKI OBOWIĄZEK?  

Podatki to jeden z rodzajów danin publicznych czyli świadczenia pieniężnego, które każdy z Nas jest obowiązany płacić na rzecz miasta czy też państwa. Ich historia jest tak długa jak sama instytucja państwowości. Sama idea podatków polega na tym, że mieszkańcy czy też inne podmioty określonego terytorium płacą na jego rzecz sumy pieniężne z rożnych tytułów – np. z uwagi na posiadane nieruchomości czy też uzyskiwany dochód. Te zebrane środki następnie są przeznaczane na realizację potrzeb tych mieszkańców. Podatki stanowią znaczący wpływ do budżetu – zarówno lokalnego jak i państwowego, a my sami jesteśmy obowiązani je płacić. Poniżej przedstawimy najpopularniejsze (czyli obciążające największą liczbę osób) podatki. 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 

 Podatkiem obciążającym największe grono podmiotów są z calą pewnościa podatki dochodowe (tak zwany PIT i CIT). Są to tak zwane podatki globalne, którymi opdatkowana jest całość dochodów, a także  podatki bezpośrednie – podmiot prawny podatku jest też podmiotem ekonomicznym podatku czyli to jego obciąża jego ekonomiczny wymiar. PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych –  osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce). Źródłami opodatkowania PITem są w Polsce stosunek służbowy i stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, emerytura lub renta, pozarolnicza działalność gospodarcza, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym.

Osoby fizyczne w Polsce są podmiotami podatku dochodowego od osób fizycznych liczonego co do zasady na podstawie progresywnej skali podatkowej. Stawki podatku zróżnicowane są ze względu na uzyskiwany dochód, rozumiany jako całkowity przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, uzyskiwany w ciągu danego roku podatkowego. Stawka podstawowa PITu wynosi obecnie 17 procent, drugi próg podatkowy (po przekroczeniu którego stawka wynosi 32 procent) to aktualnie 120.000,00 złotych.

Do końca kwietnia każdego roku, każda osoba uzyskująca dochód opodatkowany PITem jest obowiązana złożyć zeznanie podatkowe za poprzedni rok (tak zwany PIT). Co do zasady, podatnicy składają zeznanie indywidualnie. Małżonkowie, rezydenci podatkowi w Polsce mogą, po spełnieniu określonych przesłanek, złożyć wspólne rozliczeniu podatkowe w zakresie dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej. W czasie składania zeznania, możliwe jest skorzystanie z szeregu ulg, które przepisy prawa przewidują w tym zakresie. Istnieje chociażby ulga na Internet, ulga na dzieci czy też mozliwość odliczenia darowizn.

W odniesieniu zaś do osób prawnych ustawodawstwo przewiduje podatek dochodowy od osób prawnych. Podatnikami CIT są między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i inne osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy też jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych. Podstawowa stawka podatku CIT wynosi 19%.

Podatki i opłaty lokalne

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują szereg danin publicznych, które jesteśmy obowiązani płacić na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejszy z nich to podatek od nieruchomości. Jest to podatek majątkowy przesłanką opodatkowania jest samo posiadanie określonych składników majątku – tutaj: nieruchomości i budowli. Podatkowi podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (będące w posiadaniu przedsiębiorcy).

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki osobowe będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadaczami nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W zależności od przedmiotu opodatkowania podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest powierzchnia (grunty), powierzchnia użytkowa (budynki), wartość amortyzacyjna lub rynkowa (budowle). Przy czym, dany obiekt jako przedmiot opodatkowania może być opodatkowany tylko raz, tj. obiekt, który wpisuje się w definicję budynku, nie może być jednocześnie opodatkowany jako budowla.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości jest ustalana przez rady poszczególnych gmin. Maksymalny poziom stawek podatku od nieruchomości jest jednak ograniczony ustawowo. Uchwała określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie właściwej gminy w danym roku podatkowym, wraz z powiązanymi formularzami, powinna być dostępna na stronie internetowej gminy miejsca położenia przedmiotu opodatkowania. Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie (np. wybudowanie) budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Istnieje szereg nieruchomości zwolnionych z tego podatku – są to między innymi użytki rolne i lasy niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (podlegają one natomiast podatkowi rolnemu lub leśnemu), grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, infrastruktura kolejowa i portowa i nieruchomości na terenie lotnisk, zabytki czy też nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

W zależności od tego czy podatnikiem jest osoba fizyczna czy osoba prawna lub jednostka organizacyjna, obowiązki podatnika względem organu podatkowego kształtują się odmiennie.

W przypadku, gdy podatnikiem jest osoba fizyczna, na podatniku ciąży obowiązek:

  1. złożenia w określonym terminie, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, oraz
  2. zapłaty podatku w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Natomiast gdy podatnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w tym spółka niemająca osobowości prawnej, podatnik jest zobowiązany do:

  1. składania w określonym terminie deklaracji na dany rok podatkowy;
  2. odpowiedniego skorygowania deklaracji (jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające obowiązek korekty);
  3. wpłacania podatku, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca (za styczeń – do dnia 31 stycznia).

Przedstawione podatki to tylko niektóre z tych, które jesteśmy obowiązani opłacać. W kolejnej części zajmiemy się kolejnymi podatkami taki jak podatek VAT czy podatek od spadków i darowizn, a także podsumujemy idee podatków.

Brak komentarzy

Wyślij komentarz